Warunki ogólne korzystania ze strony internetowej firmy Ferring.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STRONY

Rozpoczęcie korzystania z niniejszego serwisu internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń, co do ich treści. Prosimy nie korzystać z niniejszego serwisu, jeśli nie akceptują Państwo tych warunków.

Informacje podstawowe

Niniejszy serwis internetowy zawiera informacje o firmie Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. oraz ich oddziałach ( zwanych Ferring Group). Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś Państwo, jako użytkownicy serwisu internetowego obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego po wprowadzeniu przez Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jej treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z serwisu internetowego.

Serwis niniejszy został przygotowany przez Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawa autorskie

Treść stron internetowych firmy Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana. Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo niniejszy serwis internetowy i drukowali fragmenty tego serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym. Poszczególne dokumenty na stronach internetowych firmy Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.

Ograniczona odpowiedzialność

Informacje i opinie zawarte w serwisie internetowym firmy Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. zostały zebrane lub opracowane przez Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w serwisie internetowym Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez serwis Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w tym serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione.

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie , pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność wszystkich informacji umieszczonych w serwisie internetowym, jednakże w przypadku uznania przez Państwa konieczności ich weryfikacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 246 06 80 lub poprzez wysłanie e-mail'a na adres ferring@ferring.pl

Serwisy stron trzecich/ odnośniki

Niniejszy serwis zawiera odnośniki do serwisów stron trzecich. Udostępniając odnośniki do takich serwisów, Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o nie zatwierdza ich zawartości. Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. nie bierze również na siebie odpowiedzialności za dostępność i treść tych serwisów, ani za szkody bądź obrażenia wynikłe w następstwie korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Odnośniki do innych serwisów udostępniane są użytkownikom serwisu wyłącznie w formie udogodnienia. Użytkownicy korzystają z tych serwisów na własne ryzyko.

Znaki handlowe

Wszelkie nazwy produktów znajdujące się w niniejszym serwisie i napisane wielkimi literami lub oznaczone w inny sposób stanowią znaki handlowe Ferring Pharmaceuticals, jego jednostek zależnych, filii, licencjodawców lub partnerów w spółkach joint venture. Wszelkie wykorzystanie bez zezwolenia lub nadużycie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach handlowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.

Informacje dostarczane przez użytkowników

Użytkownicy niniejszego serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość informacji, jakie przesyłają do Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o., oraz za to, że przesyłane informacje nie naruszają praw osób trzecich, których mogą dotyczyć. Użytkownicy wyrażają zgodę, by Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. przechowywał takie informacje i wykorzystywał je dla celów analizy statystycznej lub dla jakichkolwiek innych określonych celów związanych z prowadzoną działalnością, chyba że informacje te dotyczą danych osobowych wychodzących poza pojęcie danych podstawowych lub danych dotyczących wykorzystania serwisu . W szczególności Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. upoważniony jest do wykorzystania treści takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, planów, technologii i wiedzy w nich zawartych, do jakichkolwiek celów, takich jak rozwój, produkcja i/lub marketing produktów lub usług oraz do powielania takich informacji i udostępniania ich stronom trzecim bez ograniczeń.

Prawo właściwe

Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez podmiot polski; korzystanie z serwisu internetowego Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji muszą być rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o..

Polityka prywatności

Gwarancja ochrony danych osobowych

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.ferring.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Prosimy nie korzystać z niniejszego serwisu, jeśli nie akceptują Państwo tych warunków.

Serwis internetowy opracowany jest przez firmę Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. Możecie Państwo kontaktować się z firmą Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. wysyłając wiadomość ze strony KONTAKT.

Termin "dane osobowe" obejmuje informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres lub adres poczty elektronicznej. Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. nie będzie przetwarzała danych osobowych bez Państwa zgody.

Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.

Gromadzenie danych

Z naszego serwisu korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne do dostarczenia żądanego produktu czy realizacji żądanej usługi. W trakcie, gdy Użytkownik korzysta z naszego serwisu, na serwerach zostają zapisane dane służące różnorakim celom związanym z bezpieczeństwem. Dane te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, adres strony, z której nastąpiło odwołanie do naszej strony, adresy stron, do których nastąpiły odwołania z naszego serwisu oraz numer IP Użytkownika. Dane takie umożliwiają identyfikację Użytkownika, jednakże nie są wykorzystywane do tego celu.

W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co uniemożliwia ich identyfikację. W przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są stronom trzecim w celu dostarczenia żądanych produktów lub realizacji żądanych usług, jak również w innych celach, dla których Użytkownik udzielił upoważnienia, wykorzystywane są środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas rejestracji, wypełniania formularzy, przesyłając pocztę elektroniczną, w zamówieniach na produkty lub usługi, w zapytaniach o zamawiane materiały oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje firmie.

Baza danych wraz z jej zawartością pozostaje w naszej firmie i przechowywana jest w jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed naszą firmą. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane przez nas lub naszych przedstawicieli do wykorzystania w jakiejkolwiek formie stronom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa.

Cel wykorzystania danych

Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych produktów lub realizacji żądanych przez niego usług, lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem przypadków, w których prawo przewiduje inaczej.

Prawo do dostępu i wprowadzenia poprawek

Użytkownik ma prawo przeglądać i korygować wszelkie dane osobowe przechowywane w naszym systemie, jeśli uważa, że mogą one być nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail ze strony KONTAKT.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przyszłe wykorzystanie jego danych osobowych. Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej wystarczy wysłać wiadomość e-mail ze strony KONTAKT.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z witryny przez danego Użytkownika. Pliki cookie są identyfikatorami, które nasz serwer może wysyłać do komputera Użytkownika w celu identyfikacji komputera wykorzystywanego w trakcie danej sesji. Większość przeglądarek jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub tak skonfigurować przeglądarkę, by przed akceptacją cookie informowała o tym Użytkownika. Jeśli pliki cookie mają zostać zapisane na dysku komputera Użytkownika na czas dłuższy, a nie tylko utworzone na czas sesji i następnie skasowane, Użytkownik zostanie o tym poinformowany w momencie utworzenia stosownych plików.

Bezpieczeństwo

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Wszelkie dane osobowe udostępniane firmie przez Użytkownika zostają zaszyfrowane w trakcie przesyłania w celu uniemożliwienia nieprawidłowego ich wykorzystania przez osoby trzecie. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne.

Dzieci

Z uwagi na znaczenie ochrony prywatności dzieci, w naszym serwisie nie są gromadzone, przetwarzane ani wykorzystywane żadne informacje związane z osobami, o których wiadomo, że nie ukończyły 13 lat bez uprzedniej, możliwej do zweryfikowania zgody opiekuna takiej osoby. Opiekunowie takich osób mają prawo do wglądu, na żądanie, w informacje udzielone przez dziecko oraz do zażądania ich usunięcia.

Kontakt

Ewentualne problemy, pytania oraz sugestie prosimy zgłaszać pracownikowi Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo danych (Administrator Bezpieczeństwa Informacji). Ciągły rozwój Internetu wymaga okresowych poprawek w naszej deklaracji ochrony prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian.

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 (0) 22 246 06 80
Faks: +48 (0) 22 246 06 81
E-mail: ferring@ferring.pl