Ogłoszenie dotyczące konkursu ofert dla przyszłych klientów hurtowych

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą modelu dystrybucji Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. („Ferring” lub „Spółka”), PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ("PwC") prowadzi aktualnie na zlecenie Spółki prace i analizy mające na celu wyłonienie grupy dystrybutorów (hurtowni farmaceutycznych), którzy podejmą współpracę z Ferring oraz w ramach kompleksowego procesu logistycznego zapewnią niezakłócony, ciągły i zgodny z wymaganiami DPD proces dystrybucji produktów leczniczych Ferring na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Państwa zainteresowania podjęciem współpracy z Ferring prosimy o przesłanie odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do Konkursu. Odpowiedź zawierać powinna wypełniony kwestionariusz będący załącznikiem do niniejszego komunikatu w zależności od rynku na którym zainteresowani są Państwo współpracą z Ferring. Na kolejnym etapie przygotujemy zgodnie opracowaną metodologią rankingu na podstawie którego Spółka dokona identyfikacji hurtowni farmaceutycznych z którymi współpraca zapewni najszerszy dostęp polskich pacjentów do produktów leczniczych oferowanych przez Ferring.

Powyższy dokument należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00 na adres poczty elektronicznej PricewaterhouseCoopers: ferring.przetarg@pl.pwc.com (w formacie .xls/pdf/skanów dokumentów).

Prosimy również o przesłanie ww. dokumentu w formie papierowej (po ich podpisaniu przez osoby uprawnione) – pocztą, na adres:

Maciej Nowicki
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
ul. Lecha Kaczyńskiego 14
00-638 Warszawa

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań/wątpliwości dotyczących Konkursu Ofert – prosimy o kontakt poprzez wskazaną powyżej skrzynkę kontaktową (ferring.przetarg@pl.pwc.com). Postaramy się udzielić odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania bez zbędnej zwłoki, poprzez przekazanie jednobrzmiących wyjaśnień do wszystkich podmiotów, do których skierowane zostało niniejsze zaproszenie (bez wskazywania danych identyfikujących pytającego).

kwestionariusz do pobrania