Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych. Mając powyższe na uwadze i zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Ferring Pharamaceuticals Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Szamockiej 8 zwany dalej Ferring.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem przemek.jaros@ferring.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane za Państwa zgodą w celach marketingowych, w tym w celu planowania i raportowania wizyt przedstawicieli medycznych, prawidłowego ewidencjonowania wydawanych próbek leków i w celu dostarczania informacji marketingowych drogą elektroniczną. W celu spełnienia obowiązku prawnego na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego (art. 36e Prawa farmaceutycznego) przetwarzac będziemy dane osobwoe dotyczące rejestracji działań niepożądanych leków.
 4. Prawo do sprzeciwu
  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Okres przechowywania danych
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia prowadzenia działalności marektingowej.
  • Zgodę można wycofać za pomocą linku zamieszczanego w newsletterze, poprzez kontakt mailowy na adres przemek.jaros@ferring.com lub listownie na adres podany w pkt. I.
 6. Odbiorcy danych
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji interesów firmy. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe. Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 11. Podanie danych firmie Ferring ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do utrzymania kontaktu z przedstawicielami firmy Ferring
 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 13. W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.